قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

تغییرات چشمگیر در لبخند با درمان ارتودنسی

تغییرات چشمگیر در لبخند با درمان ارتودنسی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی و‌جراحی فک و صورت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی و‌جراحی فک و صورت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

تصحیح دیپ بایت

تصحیح دیپ بایت

زاویه عجیب دندان های جلو

زاویه عجیب دندان های جلو

درمان ارتودنسی در کودکان. تصحیح کراس بایت قدامی با استفاده از پلاک

درمان ارتودنسی در کودکان. تصحیح کراس بایت قدامی با استفاده از پلاک

قبل و ‌بعد از درمان ارتودنسی همراه با کشیدن دندان. قوس دندان ها در حین درمان تصحیح شده است

قبل و ‌بعد از درمان ارتودنسی همراه با کشیدن دندان. قوس دندان ها در حین درمان تصحیح شده است

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی با براکت های سرامیکی

درمان ارتودنسی با براکت های سرامیکی

درمان ارتودنسی در کودکان

درمان ارتودنسی در کودکان

استفاده از مینی اسکروو برای حرکت دادن دندان ها به عقب و ایجاد فضا در قوس فکی

استفاده از مینی اسکروو برای حرکت دادن دندان ها به عقب و ایجاد فضا در قوس فکی

درمان نامرتبی دندان های فک پایین

درمان نامرتبی دندان های فک پایین

درمان دندان نیش نهفته با استفاده از ارتودنسی ثابت

درمان دندان نیش نهفته با استفاده از ارتودنسی ثابت